Изтегляне на Стратегическа карта за шум на Пловдив Пълен документ PDF - 202MBАктуализирана стратегическа карта за шум за агломерация Пловдив

Актуализирана стратегическа карта за шум за агломерация Пловдив (СКШ) e приета с Решение № 192, взето с Протокол №10 от 08.06.2017г. на Общински Съвет Пловдив. Целта на СКШ е определяне степента на шумовото натоварване в околната среда чрез измерване, оценка и картотекиране на шумовите нива в нея. Съдържа текстова и графична информация за предходната, настоящата и очакваната шумова ситуация. С помощта на стратегическата карта за шум за агломерация Пловдив са определени приоритетите за планиране на действията и е направена преценка за броят на хората, изложени на въздействието на шум.

Линк за сваляне съдържа:
  • Изчислителни файлове
  • Карнети и сравнителни резултати
  • Визуализации актуализирана стратегическа карта за шум за агломерация Пловдив
  • Разработка Актуализирана стратегическа карта за шум
  • Списък карти


Изтегляне на картите във висока резолюция (4961x3507px)

Автомобилен шум - L24 (денонощен) 50 MB
Автомобилен шум - Lnt (нощен) 50 MB
Железопътен шум - L24 (денонощен) 50 MB
Железопътен шум - Lnt (нощен) 50 MB
Индустриален шум - L24 (денонощен) 50 MB
Индустриален шум - Lnt (нощен) 50 MB
Самолетен шум - L24 (денонощен) 50 MB
Обобщена карта - L24 (денонощен) 50 MB
Обобщена карта - Lnt (нощен) 50 MB